Катедра "Електронна техника"
Сесия 2018.07
IoT- контрол на присъствие на хора в помещение
Измерител на осветеност/Луксомер/
Изследване на релаксационни схеми на генератор на сигнали управляван с напрежение
Интегрален Активен филтър
Комплекс за управление на LED дисплей
Контрол на парково осветление
Контрол направлението на соларен панел спрямо слънцето
Модул за измерване ъгъл на магнитно поле
Оптоелектронно устройство за измерване коефициента на полезно действие на фотоволтаични панели
Подгряваща система за премахване на задържан въздух при процес на заливане на преобразуватели със смола
Програмируем електронен източник /товар на ток и напрежение
Програмно-апаратно моделиране на електронна система за управление на соларни панели
Проектиране и симулиране LDO регулатор на напрежение използващ OTA-OPAMP структура
Проектиране и симулиране на напълно диференциален операционен усилвател с Gain Boosting и схема за синфанзна обратна връзка(CMFB)
Проектиране и симулиране на операционен усилвател на широка честотна лента
Проектиране на аналогови схеми със свръхдълбоки субмикронни CMOS транзистори
Разпознаване на движения във видеопследователности
Система за наблюдение на водно равнище
Телеметричен модул за регистриране на ЕКГ
Ултразвуков измерител на разстояние
Управление на електродвигател в реално време
Сесия 2018.02
Електронна гривна за измерване на жизнени показатели
Електронна система за напояване с GSM управление
Електронна система за управление на аквапонна среда
Летателна метеорологична станция
Модул за връзка между вградена система и сървър с Wi-Fi свързаност
Модул за пулсова вълна и пулсоксиметрия
Пиранометър с фотоелемент и токов изход
Проектиране на двуканален аудиоусилвател,клас D и безжично приемане на данни
Проектиране на четириканален нискочестотен усилвател с микропроцесорно управление, работещ в клас Д
Радиоуправляема летяща метеорологична станция с наземен видео мониторинг
Регистратор на кислородно насищане и температура
Система за разпознаване на обекти базирана на невронна мрежа
Система за следене параметрите на средата за сървърни помещения
Уред за снемане разрядните криви на батерии
Устройство за мониторинг на данни в реално време на климатични системи от автомобилна диагностика
Сесия 2017.10
IoT система за управление на променливотокови товари с Wi--Fi свързаност
Двуканален TENS електростимулатор
Двуканален физиотерапевтичен електростимулатор
Дискриминатор на импулси с постоянно отношение на амплитуда
Дистанционно измерване на температура на обект в зададена точка в пространството
Измерване и индикация за качеството на въздух и други параметри на околната среда от сензори прикрепени към летателни дронове
Изследване възможностите за подобряване диференциалната нелинейност на АЦП, вградени в микроконтролери
Информационно огледало
Мобилно Андриоид приложение за управление на електронно устройство пижер
Модул за регистриране на високочестотна електрокардиограма
Модул за регистриране на ЕЕГ
Мрежово устройство за съхранение на данни
Програмно-апаратно моделиране на преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение
Проектиране и изграждане на самобалансиращ робот на две колела използващ PID регулатор
Разработване на сървърноприложение и измервателен модул към система на дистанционно снемане на характеристика на електронни елемнти
Събиране, обработка и анализ на данни от измервания на характеристики на схемната покривка в лавиноопасни райони чрез разпределителна система от измервателна станция
Телеметричен модул за регистрация на ЕКГ
Устройство за светлинни ефекти
Характеризиране и сертифициране на фотодетекторите и FEE за детекторната система за експеримента PADME
Сесия 2017.07
Автомобилна старт-стоп система с графично управление и индикация
Вградено програмно осигуряване за универсален броячен блок
Измерване на концентрацията на фини прахови частици
Лицево разпознаване за интелигентно стенно огледало
Пиранометър с аналогов (напрежение) изход
Проектиране на FPGA базиран ефект за китара
Разработване на мобилно приложение и измервателен модул към система за дистанционно снемане на характеристики на електронни елементи
Сензор за следене положението на слънцето
Система за автоматизирано отглеждане на растения
Система за измерване на параметри в автомобил, включваюа функция "автоматични къси светлини"с възможност за следене изправността на лампите
Система за измерване на параметри на шум
Система за следене и управление на параметри в кувьоз
Създаване на модул за анализ на електромиграция за 32 nm CMOS технология
Универсална многоканална система за безконтактно измерване на ток
Устройствоза измерване слънчевото греене и температура
Сесия 2017.02
Android базирано приложение за програмата на театрите в София
FPGA базиран аудио спектрален анализатор с VGA изход
Анализ, симулиране и сравнение на електронни схеми за измерване на температура с терморезистор
Имитатор на присъствие
Микропроцесорна система за измерване на ускорение и завъртване
Модул за превенция на гръбначни изкривявания при деца
Оптоелектронен сензор за положението на слънцето
Осемканален електростимулатор с крайно стъпало генератор на ток управляван с напрежение
Проектиране и симулиране на напълно диференциален операционен усилвател с Gain Boosting и схема за синфазна обратна връзка / CMFB /
Проектиране на интелигентна напоителна система
Разпознаване на падания при възрастни хора
Разработване на програмни средства за анализ на историята на документи в среда Google Drive
Регулатор на микроклимат за терариум
Спектрометричен усилвател
Стробируем интегратор
Термометър в средата на апаратно програмируемите системи Pso C1
Универсален регулатор за осветителни тела
Устройство за управление на консуматори по стандарта IEEE 802.11g
Четец за локално и дистанционно четене на щрихов код
Сесия 2016.10
12 канално ЕКГ с безжична връзка
Bluetooth базиран модул за измерване параметрите на околната среда
Raspberry PI базирана система за събиране на информация за параметрите на околната среда
Wi-Fi базирана система за контрол и управление на състоянието на електрически товари
Автоматизирана система за измерване и контрол проводимостта на вода
Апарат за електрофореза
Виртуален инструмент за измерване по метода на кварцовата микровезна с приложение в органичната и биоелектрониката
Двуканален електростимулатор с диадинамични токове
Изграждане на VHDL- AMS - базиран симулационен модел за CMOS цифрови потенциометри
Изследване и проектиране на телескопичен операционен усилвател с голям размах на амплитудата на изходното напрежение
Източник на напрежение с приложение за електрични измервания на биологични обекти
Метеорологична станция
Многоканален превключващ модул за електрични измервания на биологични обекти
Модул за GPS проследяване и известяване чрез SMS
Модул за регистриране на кислородното насищане
Оптоелектронен уред за измерване на пулс и кислородно насищане
Проектиране на Bluetooth система за измерване на параметрите на околната среда с възможност за управление на консуматори
Проектиране на СМОS усилватели със самоустановяване на работната точка
Система за управление на електромотор /ПИД, ПИ, ПД/
Управление на стъпков мотор
Управляем широколентов резистор
Уред за измерване параметрите на околната среда
Уред за рехабилитация на колянна става
Устройство за мониторинг на основни атмосферни параметри
Сесия 2016.07
Автономно управление на мотокар с Интернет свързаност
Алармена система с GSM управление
Измервател на напрежение, ток и мощност базиран на Arduino V no
Изследване и проектиране на LDO регулатор на напрежение използващ състав на OTA-OPAMP структура
Изследване на метод за следене заряда на батерии по изходото напрежение
Изследване на схемни решения за проектиране и симулиране на напълно диференциален усилвател със синфазна обратна връзка
Интелигентна пропусквателна система за автомобили на паркинг
Контролен стенд за тестване и окачествяване на модул / цифрови входове /за програмируеми логически контролери CPX FESTO
Контролер за управление на водогреен котел
Контролер за управление на дома (умна къща)
Контролер за управление на напоителна система
Микропроцесорна система за измерване на температура и атмосферно налягане
Микропроцесорна система за измерване на температура и налягане
Многофункционална измервателна система
Оптоелектронно устройство за измерване на ъгъл на възвишение на слънцето
Проектиране и реализация на устройство за управление на електролуминесцентни кабели
Проектиране на GPS базиран модул от система за проследяване на диви животни
Пропусквателна система за контрол на достъп и работно време на служители
Разработване на многоканална CMOS интегрална схема за обработка на неврологични сигнали
Разузнавателен робот на помещения
Роботизирана автономна система за измерване параметри на околната среда
Следене на параметри на околната среда в кувьоз
Терморегулатор
Тестер за дефибрилатор
Универсален дебъглогер
Управляем логаритмичен преобразувател оптично лъчение - напрежение
Устройство за функционална диагностика на комуникационни модули тип "BOX69"
Характеризиране на субмикронни CMOS транзистори при проектиране на аналогови схеми
Сесия 2016.02
PXI модул на измервателна система
Автоматична детекция на QRS комплекси и разпознаване на камерни екстрасистоли
Анализ на дълбоки и свръхдълбоки субмикронни CMOS технологии при проектиране на аналогови интегрални схеми
Двуканален електростимулатор
Електронно устройство за контрол на микроклимата в помещение
Електронно устройство за следене на слънцето
Интелигентни инфрачервени сензори за разстояние с приложение в движещи се обекти
Модул за регистриране на електроенцефалограма
Модул за регистриране на параметри на околната среда в асистираща система за възрастни
Модул за следене на падания в асистираща система за възрастни
Оптоелектронен сензор на открит пламък
Оптоелектронно устройство за измерване на хоризонтална и дифузна слънчева радиация
Пиков детектор
Разработка на двудиоден SPICE модел на фотоволтаични модули в условията на частично засенчване
Робо-асистент за трудноподвижни хора
Система за мониторинг на параметрите на автомобил
Стенд за обучение за работа с програмируеми логически контролери
Стимулатор на сигнали от сцинтилационни детектори
Телеметрична система за следене на параметрина околната среда в болнични помещения
Сесия 2015.10
Библиотека за управление на графичен дисплей за вградени системи
Двуканален усилвател клас АВ с микропроцесорно управление
Електронен уред за измерване на температура,налягане и относителна влажност
Електронна писалка за регистрация на подпис
Електронна система за събиране на данни и контрол на достъпа с RFID транзистори
Микроконтролерно управление на плотер с два стъпкови двигателя
Микропроцесорна система за измерване на температура и налягане
Микропроцесорна система за измерване на температура и осветеност
Модул за включване в локална мрежа за измерване на сила
Модул за снемане на електромиографски сигнали
Определяне мощност на радиационната доза на спектралната тегловна функция
Оптоелектронен уред за измерване на размери
Проектиране и реализиране на нискочестотен усилвател на мощност Клас D с 2+1 канала
Проектиране на софтуерен GPS модул базиран на DVB-T USB дoнгъл, активна GPS антена и персонален компютър
Проектиране на фотоволтаичен захранващ блок с приложение в автономна система за наблюдение на птици в природата
Разработване на виртуална система за ортогонална модулация с честотно разделяне в програмната среда Matlab
Роботизирана ръка
Светодиодна лампа с цветови ефекти
Система за контрол на влажността и температурата в помещения
Система за оценка на качеството на въздуха
Система за събиране и обработка на информация от сензор на базата на едноплатков микрокомпютър Raspberry Pi
Сесия 2015.07
Автоматизирана система за управление на дома
Аудиометър
Безжични Bluetooth модули за предаване на аудиоинформация
Детектор за измерване количество алкохол
Електронна система за фехтовка
Модул за акупунктурна диагностика и електростимулация
Модул за генериране на пейсмейкърни импулси
Модул за измерване на пулсови вълни
Модул за следене на параметри при хемодиализа
Мултипараметричен модул приложим в асистиращи системи за възрастни хора
Пациентска база данни
Проектиране и симулиране на bandgap източник на опорно напрежение
Проектиране и симулиране на LDO регулатор на напрежение с умножител на капацитет
Проектиране и симулиране на операционен усилвател на проводимост (OTA) с Gain Boosting
Проектиране и симулиране на операционен усилвател с MNM компенсация
Проектиране на IP телефонна централа
Проектиране на радиоприемник за получаване на информация за точното време базирана на DCF77
Система за индукционно нагряване на метали
Система за регулиране на мощността на фотоволтаична централа
Система за събиране на данни с OLED десплей и ARM Cortex- M4 микропроцесор
Схема за електронно управление на резонансен кръг в модул ЯМР
Тестер за дефибрилатор
Холтер за ЕКГ
Холтер за измерване на кръвно налягане
Сесия 2015.02
Зарядно устройство за мобилен телефон с фотоволтаичен елемент
Измерване на сумарната слънчева радиация с PIN диод
Интелигентен контролер за управление и контрол на външно LED осветление
Реализиране на измервателни алгоритми върху сигнали от линеен фотоприемник
Катедра "Микроелектроника"
Сесия 2018.10
Микроконзолни силициеви сензори за измерване на поток на въздух
Модул за измерване на характеристики и параметри при движение на велосипед
Проектиране на микропроцесорна система за четене на данните от автомобилна CAN линия
Проектиране на миркопроцесорна система за мониторинг на микроклимата в дома
Проектиране на светодиодно осветление
Проектиране на система за следене на влажност, налягане и температура
Проектиране на токозахранваща схема с прецизни токови огледала с CADENCE
Прототип на автомобил с използване на водородна клетка
Състезателен дрон със специализиран модул за стабилизиране на напрежението
Управление на омни колела със стъпкови двигатели
Сесия 2018.07
Анализ на експериментални измервания на DC характеристиките на FinFET транзистор
Високопроходима роботизирана система
Изследване на свойствата на пиезоелектрични оксид-съдържащи елементи
Контрол на качеството и диагностика на високонадеждни електронни модули за автомобилната индустрия
Проектиране на RF усилвател от клас "А"
Проектиране на електрическа схема, топология и ресимулация с отчитане влиянието на корпуса на CMOS синхронен десетичен брояч
Проектиране на топология на диференциален усилвател
Сесия 2018.02
Автомобилна алармена система с дистанционно известяване
Електрохимично изследване на процесите на отлагане на мед в нанопореста матрица от аноден алуминиев оксид
Изследване на механичните параметри на наноструктуриран аноден оксид на Al при термична обработка
Система за регулиране на ъгъла на сходимост на колелата на предния мост на автомобила
Система за управление на интериорно осветление за помещения с голяма дължина
Система за управление на температурата на високо-температурна пещ
Сесия 2017.10
Автомобилна алармена система с GPS проследяване
Изследване на електрически характеристики на електролуминесцентен дисплей със синя емисия
Изследване на психо-физиологичното състояние на водача при управление на автомобил
Методи за прогнозиране и управление здравината на електронни изделия /РНМ/
Модул за безжично зареждане на мобилни телефони
Наноструктуриран биоелектрод
Пожароизвестителна система на склад за хранителни стоки
Проектиране и изследване на електрическа схема за обработка на сигнал от CMOS сензор на Хол
Проектиране на захранване на акумулаторна батерия от фотоволтаичен панел
Проектиране на противопожарен детектор с безжична комуникация и автономно захранване
Проектиране на Сигма-делта модулатор от шести ред от заграждащ тип
Сесия 2017.07
Анализ и условия за контрол и превенция на дефекти при асемблиране на компоненти за повърхностен монтаж върху FR- 4 носители
Асистираща система за предотвратяване на сблъсък и извършване на на паралелно паркиране при управление на автомобил
Безжично програмируем пингер с Bluetooth LE свързаност
Видове фотоволтаици и технология на изготвяне и приложение
Мобилно приложение за контрол и управление на битови съоръжения
Проектиране на GPS устройство за проследяване на животни
Проектиране на нискочестотен генератор, използван за захранващ източник на електролуминисцентни дисплеи
Система за измерване на механични усилия с използване на тензорезистори
Сесия 2017.02
Измерване и краен контрол на PV-клетки и PV-панели
Изследване на диелектричните параметри на анодирани и метализирани алуминиеви носители
Нанопорьозен филтър на базата на аноден алуминиев оксид
Проектиране на DRC DECK за 28nm CMOS технология и верификация чрез топология на тестови структури
Пълно проектиране на FIFO блок чрез използване на Verilog описание
Пълно проектиране на усилвател на ток по 28 nm CMOS технология
Химичен сензор на базата на калаен оксид /SnO2/
Сесия 2016.10
WEB базирана система за видеонаблюдение и контрол при изследване на микроелектронни изделия
Времеви процеси при спояване в повърхностния монтаж
Модул за измерване на консумацията на електрическа енергия от акумулаторни батерии в електромобили
Проектиране и изследване на SRAM включващи CNTFET транзистори
Пълно проектиране на усилвател клас A в CADENCE
Пълно проектиране на усилвател клас AB в CADANCE
Разработване на система за четене на разпис за учебни занятия от сайт и въвеждането му в календара на мобилно устройство
Сигнално-охранителна система за корпоративна организация
Сили на омокряне при спояване в повърхностния монтаж
Слънчеви елементи с органични полупроводници
Сесия 2016.02
Диелектрични покрития с приложение в микро- и наноелектрониката
Изследване на многослойна система с метал-оксиди за приложение като електроди в оптоелектронни прибори
Разработване и изследване на система за безконтактни комуникации с приложение в транспортни средства
Сесия 2015.10
Пълно проектиране на CMOS десетичен брояч, аналог на 74HC90
Пълно проектиране на CMOS дешифратор на двоично-десетичен код в десетичен, аналог на 74HC42
Катедра "Силова електроника"
Сесия 2018.02
Зарядно устройство
Захранващ източник с непрекъсваемо действие
Управление на безчетков двигател
Управление на еднофазен инвертор с LabView
Сесия 2017.07
Автономна токозахранваща система
Еднофазен on-gril инвертор с модулация на пет нива за фотоволтаична система
Задвижване на постояннотоков двигател
Зарядно устройство
Зарядно устройство за оловно-киселинна батерия
Изследване на двигател - генераторна група
Интелигентна автоматизираща система с приложение в пчеларството
Помощно устройство за пускане на двигател с вътрешно горене с изход за зареждане на USB устройство
Последователно-паралелен тиристорен инвертор на ток
Преобразувател за зареждане на автомобилна акумулаторна батерия
Преобразувател за зареждане на акумулаторни батерии
Преобразувател за зареждане на суперкондензатор
Преобразувател за захранване на мощни светодиоди
Преобразувател за захранване на светодиоди
Преобразувател за захранване от РоЕ
Преобразувател за постояннотоково захранване
Преобразувател за резервно захранване
Резонансен постояннотоков преобразувател на електрическа енергия
РоЕ захранване на мрежова апаратура
РОЕ система
Система за светодиодно осветление
Специализирано токозахранващо устройство
Токозахранващо устройство за елелктротехнологичен процес
Фотоволтаична захранваща система
Фотоволтаична система за светодиодно осветление
Сесия 2017.02
Преобразувател за захранване на светодиоди
Сесия 2016.07
Зарядно устройство за автомобилен акумулатор
Източник на постоянно напрежение със зададена изходна характеристика
Импулсен генератор за електролизни водородни клетки
Инвертор на ток за електротехнологично приложение
Преобразувател за зареждане на акумулаторна батерия от PV система
Преобразувател от постоянно в постоянно напрежение
Резервно постояннотоково захранване
Силов електронен преобразувател за автономно захранване
Сесия 2016.02
Автономна фотоволтаична захранваща система
Електронен преобразувател за охладителна система
Инвертор на напрежение с автомобилно приложение
Паралелен инвертор на ток за индукционно нагряване
Преобразувател на постоянно в постоянно напрежение за фотоволтачна система
Преобразувател на постоянно напрежение за фотоволтаична система
Резонансен инвертор с електротехнологично приложение
Трифазен паралелен инвертор на ток
Сесия 2015.10
Транзисторен паралелен инвертор на ток