АНКЕТНА КАРТА

СТУДЕНТСКА АНКЕТНА КАРТА

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНАTA ДИСЦИПЛИНА
"Име на дисциплината"

    Уважаеми колеги,
    Този въпросник има за цел изследване на студентското мнение по изучавана учебна дисциплина. Анкетата е анонимна, а получените данни ще бъдат публикувани и използвани за повишаване на качеството на обучение в ТУ-София. За информация http://www.tu-sofia.bg/Bul/sopkoni/index.html раздел „Оценяване и стимулиране”.
    Благодарим Ви за участието!
ПолСредно образованиеЗавършил в град
Мъж
O
Жена
O
Реално средно
O
Техническо - електро
O
Техническо - друго
O
под 50 000 жители
O
между 50 000 и 1 000 000 жители
O
над 1 000 000 жители
O
     Посещавал съм % от проведените занятия:
O 80 - 100 %
O 50 -   80 %
O 20 -   50 %
O   0 -   20 %
ВЪПРОСИОТГОВОРИ / ОЦЕНКА
Напълно съм съгласенПо-скоро съм съгласенКолкото съм съгласен, толкова и не съм съгласенПо-скоро не съм съгласенНе съм съгласен
 65432
     I. ЦЕЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
1.Бях запознат с целите, съдържанието, информационните източници, изискванията при оценяване и необходимостта от обучение по дисциплината. O O O O O
2.Учебният материал:
 а) отговаря на поставените цели. O O O O O
 б) не се припокрива с други дисциплини. O O O O O
     II. МАТЕРИАЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
3.Лабораторната база на дисциплината е:
 а) достъпна и достатъчна за целите на обучението по дисциплината. O O O O O
 б) технически изправна и съвременна. O O O O O
4. Учебниците, пособията и информационните материали са достъпни и достатъчни. O O O O O
     III. ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ
5.Добре организирани и осигурени са:
 а) лекциите O O O O O
 б) упражненията O O O O O
6.В дисциплината се използват съвременни методи на преподаване и учене (решаване на проблемни ситуации, обсъждания, мултимедийни и интернет-технологии и др.) O O O O O
     IV. ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА
7.Преподавателят представя учебния материал систематизирано и ясно, на добро научно и езиково ниво.
 Титуляр: проф. д.т.н Иван Иванов Иванов O O O O O
 Асистент 1: гл. ас. д-р Петър Петров Петров O O O O O
 Асистент 2: ас. Георги Георгиев Георгиев O O O O O
8.Преподавателят използва актуална и практическа информация, свои изследвания и друг професионален опит, за да подобри обучението.
 Титуляр: проф. д.т.н Иван Иванов Иванов O O O O O
 Асистент 1: гл. ас. д-р Петър Петров Петров O O O O O
 Асистент 2: ас. Георги Георгиев Георгиев O O O O O
     V. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ
9.Критериите за оценяване (кога се пише оценка 3,4,5 и 6) бяха ясно дефинирани и съответстват на поставените цели на обучението. O O O O O
10.Оценките, които получавах при обучението си, бяха справедливи и отговаряха на моята подготовка и представяне. O O O O O
     ОБЩО МНЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА
11.Получих добри знания и умения по дисциплината, които съответстват на целите на учебната програма. O O O O O
12.Интересът ми към научната област се повиши след обучението по дисциплината. O O O O O
13.Успехът ми по тази дисциплина е ........

Мнения, препоръки и предложения .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

За нуждите на електронна статистистическа обработка може да попълните и пол, място на завършване на средно образование, профил на средно образование, успех от средното образование.